2006. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2006. augusztus 13-án 10.00 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út 20.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 24 fő
A jelenlévő létszám alapján a közgyűlés nem határozatképes.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve: 2006. augusztus 13-án 10.15 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út 20.
Jelen vannak mellékelt jelenléti ív szerint 24 fő
A megismételt közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében határozatképes.
Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Király Hajnalka
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: Komáromi Miklós , Dr. Vértes László
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.

Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok
1. 2005.évi pénzügyi beszámolója, a beszámoló elfogadása
2. 2006. évi pénzügyi terv
3. Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről, elnökség munkájáról
4. Alapszabály módosítására előterjesztés - tervezet ismertetése, határozathozatal
5. Beszámoló elfogadása – határozathozatal – hozzászólások
6. 2006. évi feladatok
7. Egyéb

Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont – 2005. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Szendrődi József elnökségi tag ismerteti az egyesület 2005.évi pénzügyi elszámolását, mely a jegyzőkönyv melléklete.
Szendrődi József ismerteti a közgyűléssel Dr. Siklósi Ákos könyvvizsgálói jelentését, mely az egyesület elmúlt évi gazdálkodását megfelelőnek, szabályszerűnek minősíti.
1/2006. határozat
Közgyűlés az éves elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.

2. napirendi pont – 2006. évi pénzügyi terv
Az egyesület az előző évi tervet nem változtatja meg, hiszen a bevételek adottak, az elmúlt évekhez hasonló költségek merülnek fel, tagdíj bevétel tervezet változatlan. Az előző évi költségekhez viszonyítottan a költségek kizárólag az áremelkedésekkel összefüggésben növekednek, ez 15% kiadás növekedést eredményez összesen.
Az Önkormányzat az 1991. évi megállapodásban jelzett önkormányzati támogatást 2005. évben 100.000,-Ft összegben határozta meg és utalta át az egyesület számlájára, 2006. évben ugyanezt az összeget szavazták meg az egyesület részére.
Ez évben civil szervezetek számára kiirt Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális hatáskörű Civil Szervezetek támogatásának Kollégiuma 2006. pályázaton vettünk részt, pályázatunk informatikai rendszer beszerzésére és kialakítására vonatkozik. A pályázaton 100.000,-Ft összeget nyert el az egyesület. Ebből az összegből, valamint az ez évben is esedékes önkormányzati 100.000,-Ft összegű támogatás összegéből az egyesület részére számítógépet vásárolunk, s biztosítjuk hozzá az internet hozzáférhetőséget is.

2/2006. határozat
Közgyűlés a 2006. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadja egyhangú határozattal, s hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti eszköz beszerzést az elnökség végrehajtsa. Terv mellékelve.
3. napirendi pont – Elnökség beszámolója a 2005. évben végzett munkáról
Az elnökség az elmúlt évben szinte minden hónapban ülést tartott, rendszerint az önkormányzati ülések időpontja előtt. Az elnökség tagjai minden önkormányzati képviselőtestületi ülésen részt vettek. Az egyesületnek egyébként hozzászólási és javaslattételi joga van ezeken az üléseken. Az építményadó változatlan marad, előreláthatólag 2007. évben sem fog változni. Az egyesület az elmúlt évben a 7-es útnál lévő kereszteződéshez (Orgona utca) zajvédő fal építését kérte, ez ugyan nem készült el, de az egyesület kezdeményezésére viszont felszedték az útról a sebesség csökkentő bordázatot. Kérte továbbá az egyesület, hogy ha zajvédő falat nem is, de védőerdőt telepítsen az önkormányzat, ennek végrehajtása még várat magára. Talán hamarabb meglenne, ha az üdülőtulajdonosok is tevőlegesen részt vennének az őket érintő problémák megoldásában. A szemétszállítás az elmúlt évben, valamint ez évben is – több évi egyeztetés és kérés, panasz után már sokkal jobb. Dicséretet érdemel az Önkormányzat, hiszen külön megállapodást kötöttek a Zöldfok Rt-vel, így portánként nemcsak egy 110 l. mennyiségnyi szemetet visznek el, hanem az összes szabályosan kirakott szemetet elviszik. Az üdülőtulajdonosoknak viszont be kell tartsák azt, hogy kizárólag 110 l-es zsákban, vagy tartályban helyezhetik ki az elszállítandó szemetet.
Köszönet illeti az Önkormányzatot azért, mert az elmúlt évben kért zebra kialakítást és közlekedési tábla elhelyezést végrehajtotta a Páfrány és Akácos utca kereszteződésénél.
Nem készült el viszont József Attila és Orgona utca sarkánál a kereszteződés megfelelő állapotba hozása, valamint a Móricz és Bendegúz strandokhoz vezető lejárók szolgalmi jog bejegyeztetés sem. Reményeink szerint az Önkormányzat ezt is meg fogja oldani a későbbiek során.
A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége beadványt készített az Alkotmány Bíróság részére, melyben kéri a két tényezős vízdíj felülvizsgálatát (alapdíj előírás eltörlése).

3/2006. határozat
Közgyűlés az elnök beszámolóját egyhangú határozattal elfogadja.

4. napirendi pont –Alapszabály módosítás
Dr. Gimesi András ismerteti az elnökség javaslatait:
1. Az egyesület telephelyeként Lahos Ilona elnökségi titkár ingatlan címe kerülne be az alapszabályba (korábban az Önkormányzat címe volt megadva, ez több problémát is eredményezett az elmúlt években)
2. Dr. Sencz József elnökségi tag lemond elnökségi tagságáról, s a továbbiakban az egyesület számvizsgálói feladatait végezné.
3. Az egyesület alapszabályában rögzíteni szükséges azon kitételeket, mely lehetővé teszi, hogy az 1 % személyi jövedelemadót az egyesület részére lehessen felajánlani.

4/2006. határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal az Balatonszárszói Üdülőegyesület új telephelyének címét, Balatonszárszó József Attila utca 31. –re módosítja -
elfogadja.

5/2006. határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja Dr. Sencz József elnökségi tagságáról való lemondását, s a Balatonszárszói Üdülőegyesület számvizsgálójává választja.

6/2006. határozat
Az általános rendelkezési rész az alábbiakkal egészül ki:
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. napirendi pont – Beszámoló elfogadása, terv elfogadása

7/2006. határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2005.évi beszámolót és a 2006. évi tervet elfogadja.

6. napirendi pont – 2006. évi feladatok
Szendrődi József elnökségi tag a Balatonszárszói Önkormányzattól 2006. évben kitüntetést kap, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatot peres ügyben képviselve, magas szakmai felkészültségét nyújtva mind I., mind II. fokon pert nyert egy kb. 30 Mft-ról szóló kártérítési ügyben.
Gratulálunk Szendrődi Józsefnek.

Dr. Gimesi András a korábbi közgyűléseken megfogalmazott javaslatokat továbbra is megvalósítani tartja szükségesnek, nevezetesen:
- Elmúlt évben elmaradt Móricz és Bendegúz strand lejáró ingatlan-nyilvántartási rendezése, nevezetesen a szolgalmi jog bejegyzés végrehajtása – ezt szorgalmaznia kell az egyesületnek
- az Önkormányzat tegyen lépéseket a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása tárgyában
- az Önkormányzat a nyesedék elszállítást tegye rendszeressé, szervezze meg, hogy a komposztálóba szállítsák (ha van ilyen) vagy egyéb módon sűrűbben – akár hetente biztosítsa a szállításokat
- A Móricz Zs. strandra vezető erdei lejáratnál a levezető utat ki kell építeni, mind a lépcsős részt, mind a vasúthoz közelebb eső sáros részt rendbe kellene hozni
- A Bendegúz téri strand esetében deklarálni szükséges - bár az RRt-ben változott a strand elnevezése – az mindig is strand marad.
- Az Önkormányzat a 7-es út melletti védőerdő telepítéséről gondoskodjon
- Az egyesületnek egyik kiemelkedő feladata, hogy az üdülőtulajdonosok által befizetett helyi adókból az Önkormányzat az üdülőterületi részen megfelelő mértékben forgassa vissza a befizetett adókat

Az egyesület tagja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének, éves tagdíjunk 3.000,-Ft. A tagdíj feljogosítja az egyesületi tagokat arra, hogy 2006. évben hétfői napokon a balatoni hajókra 50 %-os kedvezményes jegy hozzáférését biztosítsák. Év végi értékelés után döntenek a következő évben igényelhető kedvezményről. Ennek részleteit az egyesületi titkártól meg lehet tudni.

Dr. Gimesi András tájékoztatja jelenlévőket, hogy felvette a kapcsolatot a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülettel, ez mindkét egyesület számára gyümölcsöző kapcsolat, hiszen javaslatokat, jól bevált ötleteket egymásnak átadhatunk, így mindkét egyesület jobb működését segítjük elő.

8/2006. határozat
Közgyűlés a 2006. évi feladatok végrehajtását egyhangú határozattal támogatja és elfogadja.

7. napirendi pont –Egyebek
Hozzászólások:
Zábránszkyné Pap Klára bemutatkozik, megköszöni, hogy az elmúlt évben a közgyűlés bizalmat szavazott neki és megválasztotta elnökségi tagnak. Köszöni az elnökség elmúlt évben végzett munkáját, különös tekintettel a 7-es útról felszedetett „lassítók bordázat” miatt.
Komáromi Miklós javasolja, ne merüljön feledésbe a Holliday szálloda előtt kivágott fák visszapótlási kötelezettsége, az elnökség hívja fel erre az önkormányzat figyelmét. Figyelemreméltónak tartja az üdülőövezetben az utak állapotának javulását, ennek elérése az egyesület mindenkori elnökségének köszönhető nagy részben.
Dr. Vértes László rendszeresen részt vesz a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége (BFSZ) ülésein. Hivatalos meghívott volt a 2006. évi siófoki megbeszélésre, ahol a polgármesteri hivatalok közüzemekkel kapcsolatos gondjait tárgyalták. Abszolút többségben a Zöldfok Rt. felé irányultak a panaszok. Hivatalos meghívott volt továbbá a balatonföldvári társ egyesület 2006. évi közgyűlésére is. A hozzászólók abszolút többsége szintén a Zöldfok Rt.-vel kapcsolatos gondjaikat vetették fel. Tájékoztatást adott a BFSZ vezetésében 2006. évben történt változásról. Ismertette továbbá a BFSZ döntését arról, nem járul hozzá ahhoz, hogy a Balatonon motorcsónak és jet-ski közlekedését engedélyezzék a hatóságok. Dr. Vértes László kéri, hogy a jelen közgyűlés szavazzon erről.
Dr. Vértes László helyi nyaraló tulajdonosként részletezte a Zöldfok Rt.-vel kapcsolatos gondjait. Az Rt.--hez és a Balatonszárszó Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez írt levelei másolatát felolvasta. Szóvá tette, hogy nem kapott befizetési csekket a szemétszállításhoz, ezt ajánlott levélben kéri, nem küldik. Újabb ajánlott levélben kéri, végül késedelmi kamatot akarnak, a helyi polgármesteri hivatal később értesíti a befizetés megtörténtéről, stb. Megköszöni a jegyző segítségét, s kéri a jövőben is azt. Közli továbbá, nem hajlandó ezentúl ajánlott levelet küldeni, nem kötelezi erre törvény, a szolgáltató cég köteles időben számlát küldeni
A BFSZ többek között döntött arról, hogy nem járulnak hozzá, hogy a Balatonban motorcsónak és jet-ski közlekedést engedélyezzenek a hatóságok. Dr. Vértes László kéri, hogy jelen közgyűlés is szavazzon erről. Jelenlévők egyhangú határozattal elutasítják a motorcsónakos és jet-ski közlekedés engedélyezésének lehetőségét, ezzel a döntésükkel csatlakoznak a BFSZ döntéséhez.
Dr. Gimesi András kéri, hogy Szárszó Szemes felőli oldalán kevés üdülőegyesületi tag van, aki ismer beszervezhető üdülőtulajdonost, az segítsen.

Megérkezik a Balatonszárszói Önkormányzat képviseletében a Polgármesteri Hivatal jegyzője és osztályvezetője. Levezető elnök üdvözli Dr. Méhész László jegyző urat , valamint Kilvinger Jenő kommunális vezető urat.
Levezető elnök felkéri Méhész urat tájékoztassa az egyesület tagságát az Önkormányzat ez évben tervezett és végzett feladatairól.

Dr. Méhész László üdvözli a jelenlévőket, s egyúttal tájékoztat arról, hogy az Önkormányzat:
- Balatonszárszón új beruházást nem tervez
- A Jókai-Berzsenyi út felújítását tervezik, erre több településsel együtt pályáznak. Amennyiben nyernek a pályázaton meg tudják csináltatni. EU források igénybevételével tudják csak megvalósítani a tervezett beruházást.
- Az ez évi nyesedék szállítás marad, változást nem terveznek. A Zöldfok Rt-vel az Önkormányzatnak is igen sok problémája van, reméli a későbbiek során megfelelőbb megállapodást, szerződést fognak tudni kötni velük.
- A telken kívüli zöld karbantartással összefüggő szemetet is elviszik a Zöldfok Rt-sek, a kikötés annyi, hogy csak a szokásos 110 l-es szemetes zsákban kell elhelyezni – esetenként több zsákot is elvisznek
- Gázvezeték építés a Töhötöm utca környékén – bár az Önkormányzat is szerette volna  ez idáig nem realizálódott a kis számú tulajdonosi érdeklődésre tekintettel.
- A Móricz Zs. úti stranddal szembeni erdő lejárót rendben tartják – e bejelentést jelenlévők nem fogadják el, hiszen a vasút közelében állandó zöldhulladék, mocsár és szemét van. Dr. Méhész László elmondja, hogy a Jókai utcából hordják oda a tulajdonosok a szemetet, többet nem nagyon tud tenni, hiszen az erdő magántulajdonban van.
- Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a Zöldfok Rt-n múlik – ahol több település összefog ott már csinálják, úgy tűnik nem nagyon szorgalmazzák
- A Balaton parti sétány kialakítása akadályokba ütközik, kisajátítással jár – egyébként kormányrendelet van rá – még nem tudni mikor lesz meg, a tervek elkészültek.
- A településen alakult parlagfű bizottságot vezeti, parlagfűvel kapcsolatos panaszokat nála kell megtenni.

Dr. Gimesi András köszönetet mond az Önkormányzatnak az egyesület részére megszavazott és realizált támogatás biztosításáért.
Dr. Gimesi András felvetésére Jegyző úr ígéretet tett arra, hogy az egyesület javaslatára módosított RRT terveiből egy példányt az egyesület elnökségének átad.
Gyöngyösi Elek felvetésére Jegyző Úr tájékoztatja jelenlévőket, hogy a régi kempinget a Várgesztesi Villapark Kft vásárolta meg, lehetőség van egyszintes
tájba illő épületek kialakítására. Egyúttal szóba kerül az Óratér melletti félkész ház sorsa. Ez a telek árverésen elkelt, le kéne bontani, de az új tulajdonosok még nem jelentkeztek elképzeléseikkel. A mozi előtti bódésor elbontása is kívánatos, a mozi épületével viszont még nem tudják mit is kéne kezdeni, hiszen az is rendkívül rossz állapotban van. Erről majd választások után már az új Önkormányzat fog dönteni.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, levezető elnök megköszöni Jegyző úr és kollégája szíves közreműködését, s a közgyűlést berekeszti.

KMF

Király Hajnalka Lahos Ilona Komáromi Miklós Dr. Vértes László
Levezető elnök jkv. Vezető . hitelesítők