2005. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2005. június 25-én 10.00 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 24 fő

A jelenlévő létszám alapján a közgyűlés nem határozatképes.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve: 2005. június 25-én 10.30 órakor a Művelődési Ház nagyterem – Balatonszárszó, Szóládi út

Jelen vannak mellékelt jelenléti ív szerint 24 fő

A megismételt közgyűlés az egyesület alapszabálya értelmében határozatképes.
Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Király Hajnalka
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: NagynéSzántó Éva, Gottschalk …
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.

Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.
Napirendi pontok

1. 2004.évi pénzügyi beszámolója, a beszámoló elfogadása
2. 2005. évi pénzügyi terv
3. Tagdíj fizetők körének megállapítása
4. Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről, elnökség munkájáról
5. Beszámoló elfogadása – határozathozatal - hozzászólások
6. 2005. évi feladatok
7. Személyi kérdések
8. Egyéb

Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

1.napirendi pont – 2004.évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Dr.Gimesi András ismerteti az egyesület 2004.évi pénzügyi elszámolását, mely a jegyzőkönyv melléklete

1/2005.határozat
Közgyűlés az éves elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.

2.napirendi pont – 2005. évi pénzügyi terv

Az egyesület az előző évi tervet nem változtatja meg, az elmúlt évekhez hasonló költségek merülnek fel, tagdíj bevétel tervezet változatlan.
Az Önkormányzat az 1991.évi megállapodásban jelzett önkormányzati támogatást az elmúlt években nem utalta, viszont 2005. évben egyösszegben 100.000,-Ft támogatást utalt át az egyesület működéséhez.

2/2005.határozat
Közgyűlés a 2005. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadja egyhangú határozattal.

3.napirendi pont – Tagdíj fizetők körének megállapítása
Az egyesület elnöksége javasolja, hogy 2005. évtől a 70 évi feletti egyesületi tagok közül akik kérik, mentesüljenek az egyesületi tagdíj fizetési kötelezettség alól.
Egyéni bejelentkezés az egyesület titkáránál Lahos Ilonánál történik (József A.u.31.)

3/2005.határozat
Közgyűlés a javaslatot egyhangú határozattal elfogadja.

4.napirendi pont – Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről, az elnökség munkájáról
Dr. Gimesi András beszámol az elnökség elmúlt évi munkájáról.

4/2005.határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal az elnökség beszámolóját elfogadja.

5.napirendi pont - hozzászólások
Nagyné
Sustik Mátyás – zajszintmérés végzésénél kéri, az Önkormányzat biztosítsa, hogy az üdülőtulajdonosok is jelen lehessenek amikor a mérést végzik.
6.napirendi pont – 2005. évi feladatok
Dr. Gimesi András javasolja:
- az Önkormányzat tegyen lépéseket a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása tárgyában
- az Önkormányzat a nyesedék elszállítást tegye rendszeressé, szervezze meg, hogy a komposztálóba szállítsák (ha van ilyen) vagy egyéb módon sűrűbben – akár hetente biztosítsa a szállításokat
- A Móricz Zs. strandra vezető erdei lejáratnál a levezető utat ki kell építeni, mind a lépcsős részt, mind a vasúthoz közelebb eső sáros részt rendbe kellene hozni
- A Bendegúz téri strand esetében deklarálni szükséges - bár az RRt-ben változott a strand elnevezése – az mindig is strand marad.
- Az Önkormányzat a 7-es út melletti védőerdő telepítéséről gondoskodjon
- Az egyesületnek egyik kiemelkedő feladata, hogy az üdülőtulajdonosok által befizetett helyi adókból az Önkormányzat az üdülőterületi részen megfelelő mértékben forgassa vissza a befizetett adókat

Dr. Sárközy Miklós javasolja, hogy a belterületi határt terjessze ki az Önkormányzat.

- A Bendegúz téri strandnál zöld karbantartás el kellene végeztetni
- A Páfrány utcai árok rendkivül széles, balesetveszélyes, lefedéséről gondoskodni kell
- Az elnökség az önkormányzati határozatok megszerzéséről gondoskodjon
- Fel kell kérni az Önkormányzatot, hogy a honlapját tartsa karba
- Önkormányzatot fel kell kérni, hogy üdülési szezonban mutassa be– függessze ki az üdülőtulajdonosokat érintő ügyek információit.

A József A. utcában a kemping szeméttárolója melletti vízelvezető árok állandóan elönti a mellette levő telket. A telek tulajdonosa évek óta hiábavaló küzdelmet folytat az Önkormányzattal semmit nem tesznek a helyzet javítása érdekében

7.napirendi pont – Személyi kérdések
Levezető elnök ismerteti Lukácsa Sándor levelét. Lukácsa Sándor elnöki és elnökségi tisztéről lemond. Az elnökség az elnök lemondását elfogadta.
Közgyűlés új elnökségi tagokat választ, uj elnököt az elnökség már megválasztotta Dr. Gimesi András személyében.
Elnökségi tag jelöltek: Nagyné Szántó Éva – Hajnal utca 18. Zábránszkyné Papp Klára – Petőfi u. 2.

7/2005.határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal Lukácsa Sándor lemondását elfogadja, helyette új elnökségi tagokat választ Nagyné Szántó Éva és Zábránszkyné Papp Klára személyében.

Az egyesületi közgyűlés meghirdetett napirendjeit megtárgyalta, levezető elnök bejelenti, hogy 11.30 órára hivta meg Bereczk Gyula polgármester urat, aki szeretne vele beszélni, néhány perc szünet után a megbeszélést folytatjuk.

Levezető elnök üdvözli Dr. Méhész László jegyző urat , valamint Kilvinger Jenő kommunális vezető urat.
Levezető elnök az eddig elhangzott kérdéseket tolmácsolja jegyző részére.

Dr. Méhész László üdvözli a jelenlévőket, s egyuttal tájékoztat arról, hogy Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.

A feltett kérdésekre adott válaszok az alábbiak:

- Balatonszárszón új beruházást nem terveznek
- A Jókai-Berzsenyi út tehermentesítését kell megoldani, erre többen pályáznak. Amennyiben nyernek a pályázaton meg tudják csináltatni, amennyiben nem, ugy a kátyúzást végzik el, csak szinten tartásos javítást csinálnak.
- Gottsalk tagtárs felvetésére a Páfrány utcai vizelvezető árokkal kapcsolatosan Méhész úr pénzhiányra hivatkozva egyelőre nem teljesíthetőnek tartja az igényt – egyébként az egész településen nem megoldott a vízelvezető árkok megfelelő állapotba tartása
- Gottsalk tagtárs Bendegúz téri stranddal szemben lévő nyárfák „vattája” miatt kéri, hogy más fákat ültessenek, Méhész úr megvizsgálja a kérést, szakember igénybevételével, s fognak róla dönteni.
- Javasolja, hogy ne a honlapot, hanem a Balatonszárszó.lap.hu –t keressék, az működik
- Az ez évi nyesedék szállítás marad változatlanul – már év közben nem lehet módosítani a szerződésen – jövő évit leegyeztetjük
- A telken kívüli zöld karbantartással összefüggő szemetet is elviszik a Zöldfok Rt-sek, a kikötés annyi, hogy csak a nagy szokásos szemetes zsákban kell elhelyezni – esetenként több zsákot is elvisznek
- Gázvezeték építés meg fog történni
- A Móricz Zs.u.stranddal szembeni erdő lejáróhoz hordják a Jókai utcából a szemetet
- A Bendegúz téri strand rendeltetése nem változik meg, Jegyzői hatáskörben véglegesen stranddá fogják nyilvánítani
- A zajvédő fal a Közútkezelő KHT hatáskörébe tartozik, de védőerdőt ültetnek ősszel (Sustik tagtárs kéri a képviselet ellátását ezügyben)
- Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a Zöldfok RT-n múlik – ahol több település összefog ott már csinálják
- Halmos Mariann szeretné tudni, mikor lesz sétány – amely az RRt-ben szerepel – A sétány kialakítása akadályokba ütközik, kisajátítással jár – egyébként kormányrendelet van rá – még nem tudni mikor lesz meg
- Dr. Gimesi András felvetésére – nyesedék komposztálóba történő szállítása Jegyző úr elmondja, nincs komposztálója a településnek, s ismételten kijelenti, hogy a Bendegúz téri strand használati mód változás minősítését a képviselőtestület hajtsa végre, s véglegesen stranddá minősítse.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, levezető elnök megköszöni Jegyző úr és kollágája szíves közreműködését, s a közgyűlést berekeszti.

KMF

Király Hajnalka Lahos Ilona Nagyné Szántó Éva Gottschalk …
Levezető elnök jkv. Vezető jkv hitelesítők