2004. évi Közgyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2004. június 27-én 10.00 órakor a Balatonszárszó Művelődési Házban a Balatonszárszói Üdülő Egyesület éves közgyűléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 50 üdülő tulajdonos

A közgyűlés nem határozatképes, ezért a megismételt közgyűlést a meghívó szerint 10.15 -kor kezdi meg.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Felvéve: 2004. Június 27. 10.15 órakor a Balatonszárszói Művelődési Házban a Balatonszárszói Üdülő Egyesület éves megismételt közgyűléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 50 üdülő tulajdonos

A közgyűlés határozatképes. Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.

Király Hajnalka a közgyűlést megnyitja, egyben felkéri a jelenlévő tagokat, hogy a közgyűlés tisztségviselőit válasszák meg:

Jelenlévők egyhangú szavazással levezető elnöknek Király Hajnalkát, jegyzőkönyvvezetőnek Lahos Ilonát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Vértes Lászlót és Keresztesi Évát megválasztják. Közgyűlés a hitelesítőket egyúttal szavazatszámlálói feladatokkal is felruházza.
Levezető elnök tájékoztatja közgyűlés résztvevőit, hogy eltérően a korábbi évek gyakorlatától az Önkormányzat részéről nem hívtunk meg senkit, a mai napi problémáink ugyanis a Polgármesteri Hivatal írásos megkeresését és írásbeli válaszát kívánják meg, ennek nagyobb súlya van, mint a közgyűlésen elhangzott problémák promt megválaszolásának.

Levezető elnök bemutatja a közgyűlésre meghívott Baranya Károly urat a Siófoki Katasztrófavédelmi Igazgatóság küldöttjét. Baranya úr meghívására a Gábor Áron és Esztergomi út között löszfal omlással kapcsolatos tájékoztató megtartása miatt került sor.
A levezető elnök napirend előtt felkéri Baranya Károlyt tájékoztatója megtartására. Baranya úr tájékoztatója kizárólag szakmai jellegű, az életveszély fennállásával kapcsolatosan kitér több részletre is, de az önkormányzatra tartozó feladatokat stb. tájékoztatója nem érinti.
A tájékoztató után üdülő tulajdonos társak hozzászólásai következtek.
Több üdülőtulajdonos felveti az Önkormányzat felelősségét, tekintettel arra, hogy 1992. évben már szakvélemények voltak a kérdéses partfalról, de intézkedés a szakvéleményben foglaltak végrehajtására nem történt azóta sem. A Polgármester úr úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzatnak semmi köze a partfalhoz, tekintettel arra, hogy a magántulajdonban van.
Nagy Miklós Gábor Áron u. 30. sz.alatti tulajdonos 1992. évben jelezte először a problémát az Önkormányzatnak, szakértői vizsgálatot kért. A szakértői vélemény határozottan rendelkezett az Önkormányzat vezetője felé arról, hogy a szakvéleményben foglalt megállapításokat hajtsák végre. Ezzel megelőzhető lett volna a mai helyzet. A szakvélemény a fiókba került, nem történt semmi évekig. Az Önkormányzat azzal védekezik a partfal helyreállítással kapcsolatban, hogy ott azért nincs teendője, mert magántulajdonban van, de bizonyítható, hogy önkormányzati tulajdon is van ezen a területen.
Kovács Katalin alátámasztja Nagy Miklós által elmondottakat, valamint hozzá teszi, 1 forintért a rézsűt az Önkormányzat eladásra ajánlotta annak idején, hogy megszabaduljon a problémától. Kovács Katalin javasolja, hogy 0 forintért a tulajdonosok is átadják az Önkormányzatnak rézsűt, hogy pályázhasson a partfal felújítására.
Sas Péter kifejezetten a pályázati lehetőségben látja a megoldást, feltétlen szükségesnek tartja, hogy ügyvédet bízzanak meg, aki érdekeiket képviseli. Elmondja továbbá, hogy ebben a helyzetben együttműködés szükséges, hiszen az ő ingatlana az Önkormányzat ingatlana miatt ment tönkre. Ebből a helyzetből az Önkormányzat nem hátrálhat ki.
Binder Péter tulajdonos szerint az Esztergomi úti tulajdonosok is hibásak, hiszen építkezésük során alávágták a löszt, valamint több helyen fákat vágtak ki, ez is oka a mai helyzet kialakulásának.

Levezető elnök tájékoztatja jelenlévőket, hogy a nem szakképzett állampolgár nem biztos, hogy ismeri a löszfal tulajdonságait, ezért, mind az alávágásért, mind a fa kivágásokért az építési hatóság is felelős, hiszen építkezni csak az ő engedélyükkel lehet.

Keresztesi Éva tájékoztatja jelenlévőket, hogy nagyban hozzásegített az omláshoz, hogy az Önkormányzat nem tett semmit a csapadékvíz elvezetés megfelelő kialakítására, elvezetésére vonatkozóan, felelősségük mindenképpen e vonatkozásban is fennáll.

Keresztesi Éva pályázati úton történő támogatás megszerzését tartja nagyon fontosnak, erre vonatkozóan előkészítő lépéseket tett, felkeresett szakembereket, konzultált ügyvéddel, lehetőségek vannak a megoldásra.

Marcali János tulajdonos szeretné a Polgármesteri Hivatalt felébreszteni álmából, a sárga szalag nem elegendő a katasztrófa elhárítására, kéri, hogy a területet katasztrófa sújtotta területté nyilváníttassák.

Baranya Károly tájékoztatja jelenlévőket, hogy a partfal állapotát több ízben is ellenőrzik. Egyébként az Önkormányzat rendelkezik a víz katasztrófa elhárítási tervvel, az abban foglaltakat csak végre kellene hajtani. A helyszínt vizsgáló geológus szerint jelenleg nincs életveszély. Ez a megállapítás nem keverendő össze a Katasztrófa védelem megállapításaival.

Keresztesi Éva tájékoztatja még tulajdonostársakat, hogy a jogi helyzet tisztázása érdekében megkeresték az ombutsmant is.

Szendrődi József elnök úr tájékoztatja jelenlévőket, hogy a probléma megoldásának járható útja lenne vízmű társulás létrehozása is a BM tájékoztatása szerint.

Levezető elnök megköszöni Baranya Úr tájékoztatását. Határozati javaslatot tesz közgyűlés részére: Közgyűlés bízza meg azt a tulajdonostársat a partfal probléma megoldásának elősegítésében, aki tevőlegesen részt tud venni a további előkészítésekben, illetve többi érintett nevében is eljárhat. Jelenlévők javasolják Keresztesi Évát.

1/2004.határozat

Közgyűlés egyhangú határozattal megbízza Keresztesi Éva tulajdonostársat, hogy a partfal problémájának megoldása érdekében járjon el, s tudása és lehetősége szerint keressen olyan megoldást, amely megfelelő és elérhető mindegyikük számára. Közgyűlés felhatalmazása kiterjed az Önkormányzattal és más szervekkel való közvetlen tárgyalás lefolytatására.

1.napirendi pont - Jelentés a 2003. évi gazdálkodásról

Levezető elnök az 1. Napirendi ponti előterjesztés megtartására felkéri Szendrődi József urat, az egyesület elnökét.
Szendrődi József az egyesület 2003. Évi gazdálkodásáról készített beszámolóját ismerteti a tagsággal. A beszámoló szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.
Könyvvizsgáló a jelentést javasolja elfogadásra.

2/2004.határozat

Közgyűlés Szendrődi József elnök 2003. évi gazdálkodásról készített beszámolóját egyhangú határozattal elfogadja.

2.napirendi pont - 2004. évi pénzügyi terv

Szendrődi József elnök ismerteti az egyesület 2004. évi pénzügyi tervét (mellékelve).

3/2004.határozat

Közgyűlés az éves pénzügyi tervet egyhangú határozattal elfogadja.

3.napirendi pont - Az elnökség beszámolója

Szendrődi József elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Önkormányzat ülésein meghívottként részt vesz, de szavazati joga nincs, csak véleményezési joga van, mint egyesületi elnöknek. (Beszámoló mellékelve.)

4/2004.határozat

Közgyűlés a beszámolót elfogadja.

4.napirendi pont - Vita a beszámoló felett

Bartha László szeretné tudni, hogy az egyesület elnöke a szemétszállítással és az adóemeléssel kapcsolatosan milyen álláspontot fejtett ki az Önkormányzatnál.
A szemétszállítással kapcsolatosan először megérkeztek a ragasztós címkék, amiket én szorgalmasan ragasztgatok, ezzel szemben kiderült, hogy nem kell ragasztgatni, de egy zsáknál többet nem visznek el, de a zsákot hétfőn reggelre és péntek reggelre tegyem ki. Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy a rókák, kutyák stb. a zsákokat vasárnaptól hétfőig széttépik, ez a szemét ott marad hét végéig. Péntek reggelre - tekintettel arra, hogy az üdülők zöme hétvégéit tölti itt - szemetet kirakni nem tudunk, de a hétvégi szemét viszont rendre több mint egy zsák.
Ez a megoldás teljesen abnormális, miért fizetünk olyan szolgáltatásért, amelyért megfelelő ellenszolgáltatást nem kapunk.

Szendrődi József elnök a szemétszállítással kapcsolatosan több javaslatot is tett, az adó emelésével kapcsolatosan leszögezi, hogy az egyesületnek nincs szavazati joga az önkormányzati üléseken. Az üdülő tulajdonosok problémáit az Önkormányzat felé rendszeresen jelezzük.

Radics Imréné évek óta hiába panaszkodik azért, hogy ingatlana melletti vizesárok állandóan tele van szeméttel. A vele szemben lévő szeméttároló (József A. utca), amely a Kempinghez tartozik állandóan piszkos az ott lévő szemét miatt az árok szennyes lé folyik, s ez belefolyik a Balatonba. Hiába szól évek óta nem tesznek semmit.

Birovecz Gyula a természetvédelmi területen elhelyezett sitt, törmelék miatt emel szót. Kifogásolja a szemétszállítást is. Az Önkormányzatnak jobban kellene ellenőriznie a szemét szállítás megfelelő végrehajtását. Állítólag a Zöldfok RT-nek már szóltak, de hiába. Ez milyen megállapodás lehet, ha a megrendelő és fizető hiába szól.

Kisberk László felháborodásának ad hangot többek között a szemétszállítási díj behajtásával kapcsolatosan. Nem vette igénybe a szolgáltatást, hiszen téli időszakban nem jár le Szárszóra. Felszólamlására közölték, nem kért mentesítést a díjfizetés alól. Ezt egyébként sokan kifogásolták Kisberk úr felszólalásával egyetemben. Felszólaló tájékoztatta jelenlévőket, hogy behajtást helyeztek részére kilátásba.
Felháborítónak tartja továbbá, hogy amikor a telkét megvette, megnézte a környéket s látta, hogy közért is van a közelben. Mikor már rendszeresen lejárt kiderült a közért bezárt. Polgármester úr két éve igéi, hogy tesznek valamit annak érdekében, hogy ismét legyen megfelelő ellátás, de ez idáig semmi nem történt.

Dr. Gimesi András számítást végzett a szemétszállítási díjakkal kapcsolatosan: a kétezer üdülőtulajdonosa 78.000x110 liter szemétszállítását fizeti ki. Jelenlévők nagy derültségére kiderült, hogy súlyos többszörösét fizettetik be annak a szolgáltatásnak, amelynek nem vagyunk részesei teljes mértékben.

Pálfi Ambrusné kifogásolja, hogy saját rokonait nem láthatja vendégül, csak ha kifizeti az üdülőhelyi díjat utánuk. Ő kis nyugdíjas, ezt nem tudja finanszírozni, nem is ért egyet ezzel az előírással. Kéri az egyesületet, hogy járjon el az Önkormányzatnál problémája rendezésében.
A most épülő útnál lesz e támfal, szeretné tudni, mert jelenleg nagy a zaj és a porártalom, reméli ez megszűnik.
Tudja, hogy a ház előtti szemetet a tulajdonosnak kell elvitetni, de hova. A kerítésen kívül nem egyszer többen is önkormányzati területen tesznek rendet, nyírnak ágakat, füvet stb., ezt is a kiporciózott egy egységnyi szeméttel kéne elvitetnie. Az áramelosztónál évek óta ő gondozza a közterületet, az önkormányzat emberei slendrián munkát is csak időszakosan végeznek.
Surányi György az Önkormányzatnál panaszt tett, hogy a Berzsenyi utcai vízelvezető árokban áll a víz, mert tele van szeméttel. A víz megbüdösödik, elviselhetetlen. Az önkorm. a panaszát nem vizsgálta ki és nem intézkedett a probléma megszüntetésére.

A nyári időszakban az Önkormányzatnak el kellene legalább egy hónapra rendelnie építési tilalmat, hiszen ide az ember pihenni jár, s nem azért, hogy gép zajokat hallgasson. Ezt önkormányzati rendeletben lehetne szabályozni.
Kéri továbbá, hogy a Páfrány utcában lévő mély árkot fedjék le, mert balesetveszélyes.
Az Önkormányzat által közterületen végeztetett rend megtartással kapcsolatos munkák minősége kritikán aluli.

Több tulajdonos felháborodásának ad hangot, hogy az irreálisan magasan emelt építmény adó mértéke miatt, polgári engedetlenséget kell szervezni, ne fizessünk, ha az Önkormányzat a felszólalások szerint viselkedik az üdülőtulajdonosok problémáit illetően.
Javasolja, hogy az üdülő egyesület szervezzen rész-önkormányzatot.

Dr. Gimesi András tájékoztatja jelenlévőket, hogy ha az üdülők száma eléri az állandó lakosok 20 %-át, már rész- önkormányzatot lehet létrehozni. A balatonszárszói üdülőtulajdonosok száma az állandó lakosok 2-szerese, így mindenképpen élni kellene ezzel a lehetőséggel. Kéri ezért az üdülőtulajdonos társakat, hogy aktívabb részvételükkel ennek megvalósítását segítsék elő. Felhívja jelenlévők figyelmét, hogy meghatalmazást hozhatnak szomszédjuktól az alapszabály szerint, mert az fontos lenne.

Pecze Zoltán panaszt tesz, hiszen a Berzsenyi és Töhötöm u. sarkán a megszüntetett molok tartály helyén nagy mennyiségű szemét van, amit nem visz el a Zöldfok RT. Az Önkormányzatnak fel kell hívnia a Zöldfok RT figyelmét, hogy amíg félig üres kocsikkal megy a településről, s utca hosszat nem a házak előtt, hanem egyben találja a szemetet azt is el kellene vigye. Közegészségügyileg nem fenntartható ez a helyzet.

Szabó László gáz bekötéssel kapcsolatosan kér bővebb felvilágosítást. Kéri, hogy az egyesület járjon utána, mi módon köttethetne be a Kond utcában gázt.

Levezető elnök szavazást rendel el a rész-önkormányzat létrehozásának előkészítésével kapcsolatosan:

5/2004.határozat

Közgyűlés egyhangú határozattal dönt a rész önkormányzat létrehozásáról. Az előkészítő munkákkal a közgyűlés az elnökséget megbízza.

Levezető elnök tájékoztatja jelenlévőket, hogy az egyesület elnöksége által készített hirdetményt ismeretlenek rendre leszaggatták. Az egyesület elnöke Bereczk Gyula polgármester úrtól levelet kapott, melyben a polgármester úr kifogásolja a hirdetmény hangvételét. Levezető elnök a levelet felolvassa.
A levélben megfogalmazottakkal jelenlévők nem értettek egyet. Ennek tükre e jegyzőkönyvben rögzített panaszok sora.

5.napirendi pont - Személyi kérdések

Szendrődi József elnök elnökségbe történő felvételét javasolja Lukácsa Sándor - József A. u.30. sz. tulajdonostársnak.
Lukácsa Sándor bemutatkozik.

6/2004.határozat
Közgyűlés egyhangú határozattal Lukácsa Sándort elnökségi tagnak elfogadja.

Szendrődi József elnök Úr elnöki tisztéről lemond.

Levezető elnök az Elnök Úr munkáját megköszöni.

A közgyűlést követően az elnökség ülést tart, hogy új elnököt válasszon.

Levezető elnök tájékoztatja jelenlévőket, hogy a felmerült kérdésekre a Polgármester Úrtól írásban választ kér, melyről az érintetteket tájékoztatjuk. A Polgármester Úr által küldött levélre az itt elhangzottak alapján az elnökség szintén reagálni fog.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén a közgyűlést levezető elnök berekeszti, megköszönve a jelenlévők aktív részvételét.
Kmf

Király Hajnalka Lahos Ilona Dr. Vértes László Keresztesi Éva