2011.

Közgyűlési jegyzőkönyv

Felvéve: 2011. július 31-én 11.30 órakor a Balatonszárszón, a Csukás Szinházban. (Jókai u.)
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 89 fő.

Közgyűlés a tisztségviselőit az alábbiak szerint választja meg:
Levezető elnök: Szendrődi József
Jegyzőkönyv vezető: Lahos Ilona
Jegyzőkönyv hitelesítők: Gottschall Márton és Wiesner Péter.
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangú határozattal választotta meg.
Levezető elnök megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:
1. 2010. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása.
2. 2011. évi pénzügyi terv, a tervezet elfogadás.
3. Elnök beszámolója az elmúlt év eseményeiről, az elnökség munkájáról.
4. Beszámoló elfogadása – határozathozatal – hozzászólások.
5. Tisztújítás, alapszabály módosítás a Somogy Megyei Főügyészség felszólítására.
6. 2012. évi feladatok.
7. Egyéb.

Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont : 2010. évi pénzügyi beszámoló, a beszámoló elfogadása
Dr. Gimesi András elnök ismerteti az egyesület 2010.évi pénzügyi elszámolását: 554.979 Ft.
induló tökével, 335.076 Ft Ft. kiadással és 219.903 Ft. maradvánnyal.
Dr. Gimesi András ismerteti a közgyűléssel Dr. Sencz József számvizsgáló könyvvizsgálói jelentését, amely az egyesület elmúlt évi gazdálkodását megfelelőnek, szabályszerűnek minősíti.
1/2011. határozat
Közgyűlés a 2010. évi elszámolást és beszámolót egyhangú határozattal elfogadta.

2. napirendi pont: 2011. évi pénzügyi terv
Az egyesület az előző évi tervben szereplő tételeken nem változtat, a tagdíj bevétel tervezet változatlan. A Csukás Szinház alapításához 50.000Ft. támogatást adunk.
Ebben az évben is részt vettünk a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának 2011. évi működési célra kiírt pályázatán, 80.000 Ft.-ot nyertünk, valamint 100.000.Ft önkormányzati támogatással számolunk.
Az elnök ismerteti az egyesület 2010.évi pénzügyi tervet: 479.903 Ft.. induló tökével,. 349.000 kiadással és 130.903 Ft. maradvánnyal. Az alacsonyabb évvégi záró tőkét a Csukás Szinháznak nyújtott támogatás és a kissebb pályázaton nyert összeg indokolja
2/2011.határozat
Közgyűlés a 2011. évi pénzügyi tervet az előterjesztés szerint elfogadta egyhangú határozattal, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés szerinti kiadásokat az elnökség végrehajtsa.

3.napirendi pont: Elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről és az egyesület célkitűzéseiről
Az elmúlt év eseményeiről az elnök tartotta a beszámolót:
Az Üdülőegyesület nyolctagú elnöksége társadalmi munkában végzi feladatát, ezért bér– és foglalkoztatási költségek nem terhelik költségvetésünket. Nincs telefon, internet bérleti díjra kiadásunk. A felsoroltak kb.55-65 ezer Ft. megtakarítást jelentenek.
2010. év nyarán a kb. 1700 üdülőegység 85-90 %-ába elnökségi tagjaink postázták az éves közgyűlésünkre szóló meghívót, továbbá ősszel tájékoztatást a Balatonszárszói Üdülőegyesületről, a céljainkról és felhívást az összefogásra. A levelek postán történő feladása kb. 240 ezer Ft. költséget jelentett volna, amire természetesen nincs anyagi fedezetünk.
Kéréssel fordultunk tagjaink felé azzal, hogy egyesületnek szüksége van aktív tagokra, akik elnökségi tag és elnök, valamint a könyvelő tisztségét is vállalják.
Szeretném hangsúlyozni 7 hónap tapasztalatát: Dorogi Sándor polgármester úr új szemléletű hozzá állása a község ügyeinek intézéséhez reményt kelt az üdülőtulajdonosok jogos érdekeinek figyelembe vételére.
Polgármester úr folyamatosan várja az üdülőtulajdonosok észrevételeit, kérdéseit, javaslatait, fogadóórája nincs bármikor elérhető, nyitott a találkozásra.
Levélben és az önkormányzati ülésen szóban is tiltakoztunk a 2011. évi szemétszállítási díj 10%-os emelése miatt. Ugyanakkor megállapodtunk Polgármester úrral arról, hogy a szemétszállítási díj megállapításáról tárgyalunk.
Tekintettel arra, hogy egyes szárszói lakosok úgy gondolják, hogy azért nem jut elég anyagi forrás a községre, mert az önkormányzati bevételt az üdülőterületre kell költeni, a 2011. évi költségvetés tárgyalásánál (2011. febr. 14-i önkormányzati ülésen) kértük az üdülőhelyi adó felhasználásának elkülönített kimutatását.
Kértük (az idényre megtörtént) a Jókai utcán a strandokra lejárónál gyalogátkelő felfestését és tábla kihelyezését, mivel a „fekvő rendőröket” eltávolították
2010. szeptemberben több fürdőegyesület mellett a mi felvetésünkre is a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetség (BFSZ) elnöke, Basa István levélben fordult az üdülőtulajdonosok hátrányos megkülönböztetése miatt a Köztársasági Elnök és Szászfalvi László államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) urakhoz. 2011. januárban szintén ebben a témában a BFSZ elnöke levélben kért segítséget dr. Bókai István úrtól, a Balaton Fejlesztési Tanács újelnökétől, valamint dr. Salamon László úrtól a Magyar Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság elnökétől. A levelek olvashatók honlapunkon
2010. szeptemberben a „hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról” tárgyú törvénytervezethez más fürdőegyesületek mellett mi egyesületünk is, valamint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége tagsága nevében az elnök külön is, - úgyis, mint a Magyar Tenger környezettének védelme és tisztántartása elkötelezett hívei - észrevételeket és javaslatokat küldött az illetékes Vidékfejlesztési Minisztériumba. Olvasható a honlapunkon.
2011. január 29-én a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület programismertető fórumot tartott, amelyről tagjainknak tájékoztatást küldtünk, de ez honlapunkon is olvasható
Dorogi Sándor polgármester úr és a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület elnöke Rácz Sándor Úr meghívta a találkozóra Balatonszárszó lakóit és az Üdülőegyesület tagjait is. A találkozón, mint vendég kb.50 fő vett részt.
Csukás Színház alapításához 50 ezer Ft.-tal járultunk hozzá, erről a színház falára kihelyezett táblán is értesülhetnek.
2011. március 29-én Lahos Ilona és dr. Gimesi András tárgyaltak a Polgármester úrral az üdülési idényre való felkészüléssel kapcsolatos témákról:
1./ A hirdető táblákat javasolunk elhelyezni az utcák szabad-strandokra vezető végénél.
2./ Bendegúz és Huba utcai strandon megfelelő minőségű 3 illetve 2 db. pad kihelyezése indokolt lenne.
3./ A strandok biztonságos elérése érdekében Jókai utcán a Móricz standhoz vezető utcák kereszteződésében, Bendegúz standnál és Berzsenyi-Huba utca kereszteződésében „ZEBRA” felfestését kérjük.
4./ A lim-lom szállítás időpontját korainak tartjuk, kérjük azt a következő években május második felére tervezni.
5./ A zöld nyesedék szállítását április második felére, az őszit november végére kérjük tervezni. Tekintettel arra, hogy a szállítást a Szárszóért Kft. végzi a későbbi időpont jobb munkatervezést tesz lehetővé. Ősszel az üdülőterület kihalt, nem zavaró a kitett nyesedék.

2011. június 27-én Jakab István, Somfai János, Wiesner Péter és dr.Gimesi András találkozott a Polgármester úrral. A felvetésre került témák:
1. gratuláció a Csukás Színház megnyitásához;
2. polgármester hozzájárulása Csukás Színház igénybevételéhez július 31-i közgyülésünkre;
3. a hivatal új honlapja jó tájékoztatást nyújt, kérjük, legyen rajta a szárszói újság is;
4. az üdülőtulajdonosok érdekében tett intézkedések értékelése, elismerése;
5. zöld szállítás megoldásáért köszönet;
6. az egyesület honlapjának elérhetősége jelenjen meg a hivatal honlapján.

4.napirendi pont: Beszámoló elfogadása -határozathozatal – hozzászólások
Szendrődi József levezető elnök felkéri a jelenlévőket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.
Wiesner Péter: az Üdülőegyesület képviselőjeként részt vesz hétfőnként a végrehajtó önkormányzati munkatársak eligazító ülésén. Megoldott problémák: nyugíti üdülőterületen az árkok és átereszek tisztitása, kaotikus házszámozás rendezése, KRESZ táblák kihelyezésével a sebességkorlátozás elérése. Élelmiszer bolt (Fő u.) drága az árúja nem mindég friss. Fő utca 7-es ut sarkán a bolt megszünt. Javasolja azt, hogy az Önkormányzat vegye át a működtetését árakat szabályozhatja. A kb. 1700 üdülőtulajdonból a 120 taglétszám jelentős emelésére kell törekedni. Jelentkezzenek azok a tulajdonos-vállalkozok, akik segíteni tudnának az önkormányzatnak. Pl. útépítő profilú cég talán egy kicsit olcsóbban javithatná ki az utcákat.
Többen felvetették: az üdülőterületen a sebesség csökkentésre (rendőri ellenörzéssel), valamint csend rendeletre (szezonban építési tilalom, naponta pihenőidőben fűnyirás, zajos tevékenység tilalma) nagy szükség van.
Válasz: Április óta nem volt önkormányzati ülés, a következőn felvetjük a csendrendeletet. A gyűlésen elhangzottak jegyzőkönyvbe kerülnek várhatóan pozitiv lesz a fogadtatása.
3/2011. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2010.évi beszámolót elfogadta.

5.napirendi pont:Tisztújítás, alapszabály módosítás a Somogy Megyei Főügyészség felszólítására.
Az elnök ismerteti az alapszabályban végrehajtott szükséges módosításokat.
Az elnök a közgyűlés elé terjeszti a javasolt elnökségi tagok névsorát és személyenkénti szavazást kér. A javasolt elnökségi tagok a következők:
Dr. Gimesi András, dr. Jakab István, Lahos Ilona, Morvai Ferenc, Somfai János, Szendrődi József és Wiesner Péter.
4/2011. határozat:
Közgyűlés az alapszabályt az előterjesztés szerint elfogadta egyhangú határozattal.
5/2011. határozat:
A közgyűlés Dr. Gimesi Andrást, Jakab Istvánt, Lahos Ilonát, Morvai Ferencet, Somfai Jánost, Szendrődi Józsefet és Wiesner Pétert elnökségi tagnak megválasztotta egyhangú határozattal.

6.napirendi pont: 2012. évi feladatok.
Utak felújítására a sorrend egyeztetése az önkormányzattal. Huba utcai fürdőhelyen állandó, vagy mobil vizes blokk felállításának szorgalmazása. Az üdülőterületen a csendrendeletre, forgalom korlátozásra javaslat a polgármesternek. A szemétszállítási díj megállapításának figyelemmel kisérése.
6/2011. határozat:
Közgyűlés egyhangú határozattal a 2012.évi feladatokat elfogadta.

Egyéb megbeszélnivaló nem lévén, a levezető elnök megköszöni a megjelentek aktív részvételét, és a közgyűlést berekeszti.

Jelen jegyzőkönyv két eredeti példányban készült.

KMF

Szendrődi József Lahos Ilona
levezető elnök jkv. vezető

Gottschall Márton Wiesner Péter

jegyzőkönyv hitelesítők